MTÜ TANTSUMAJAKAS

Vabaduse 37
92413 Kärdla
Hiiumaa

Tel: 5156996
e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MTÜ TANTSUMAJAKAS Põhikiri

Kinnitatud 29.detsember 2010 a. asutamiskoosoleku otsusega.

I Üldsätted

1. Mittetulundusühing TANTSUMAJAKAS (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

2. Ühingu asukohaks on Kärdla , Eesti Vabariik.

3. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi liikmetele, juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud iskutele või sellise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele ega mainitud isikutega seotud isikutele, väljaarvatud juhul, kui seotud isik kuulub ühingu toetavasse sihtrühma ega saa võrreldes teiste sihtrühma kuuluvate isikutega täiendavaid hüvesid ega soodustusi.

4. Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast ja ühingu organite otsustest.

5. Ühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega jaota kasumit oma liikmete vahel.

II Ühingu tegevuse eesmärk

6. Ühingu tegevuse eesmärgiks on

6.1. Kohalike elanike huvitegevuse arendamine tuginedes erinevate huvigruppide, KOV-te, riiklike institutsioonide ning Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide koostööle;

6.2. tervislike eluviiside ja kultuuritraditsioonide väärtustamine;

 

6.3. vabaaja võimaluste laiendamine läbi kultuuri – ja spordi ürituste;

6.4. elu- ja looduskeskkonna säästev kasutamine, väärtustamine ja arendamine;

6.5. pereväärtuste tunnustamine läbi ürituste organiseerimise;

6.6. toetada kohalike elanike esteetilist, kõlbelist ja sotsiaalset arengut ning heade käitumistavade kujunemist.

7. Oma tegevuseesmärgi saavutamiseks ühing:

7.1. Korraldab lastele, peredele ja eakatele suunatud toetavaid tegevusi jms;

7.2. korraldab heategevuslikke üritusi jms;

7.3. teeb koostööd riigi-, omavalitsus-, laste-, tervishoiu-, teadus-, haridus- ja kultuuriasutustega, ühendustega, riiklike ja erakapitali fondidega nii kodu- kui välismaal ning kõigi teiste tervise ja kultuuri edendamisest huvitatud asutuste , ühenduste ja üksikisikutega jms;

 

7.4. korraldab koolitusi, infopäevi, seminare ja festivale jms;

7.5. edendab keskkonnateadlikkust ja keskkonnasõbralikku käitumist jms;

7.6. pakub võimalust kohalikel elanikel tegeleda meelepärase huvitegevusega, omandada tantsualaseid teadmisi ja oskusi, arendada rütmitunnet ja koordinatsiooni, lavalist liikumist ja esinemisjulgust; arendab tahteomadusi, püsivust, iseseisvust, vastutus- ja kohusetunnet jms;

 

7.7. taotleb rahalisi vahendeid toetusfondidest ja muudest allikatest;

7.8. organiseerib ja vahendab teisi Ühingu eesmärke toetavaid tegevusi.

 III Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

  1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi      eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust
  2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus. Liikmeks võetakse juhatuse otsusega selleks soovi avaldanud isiku avalduse alusel. Juhatus teeb otsuse 1 kuu jooksul arvates avalduse saamisest . Liikme õigused ja kohustused tekivad juhatuse otsuse tegemise päevast.
  3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingu juhatus kustutab hiljemalt pärast ühe kuu möödumist avalduse esitamisest ühingust väljaastunu ühingu liikmete nimekirjast.
  4. Ühingu liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
    a) ei täida käesolevat põhikirja või juhtorganite otsuseid
    b) paneb toime ebaeetilise teo, rikkudes selle valdkonna tegevuspõhimõtteid
  5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat      enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt pooled juhatuse liikmetest.
  6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

IV. Liikmete õigused ja kohustused

14. Ühistu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta; d)esitada ettepanekuid kõigis ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
e) võtta osa ühingu poolt korraldavatest üritustest ja ettevõtmistest;
f)lahkuda oma avalduse alusel liikmeskonnast.

15. Ühingu liige on kohustatud
a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
b) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed; c) võtma osa ühistegevusest ja toetama ühingut põhikirjaliste eesmärkide täitmisel.

V. Üldkoosolek

17.Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.

18.Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) nime muutmine;
d) juhatuse liikmete määramine;
e) aastaaruande kinnitamine;
f) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
g) ühingu kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
h) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

19. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest
c) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad

20. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale ühingu liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate. Kirjaliku teate võib saata ka e- meili teel.

21. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest ( 51% ).

Kui kokkukutsutud üldkoosolek ei ole otsustusvõimline kuna koosolekul ei osalenud nõutud arv liikmeid, siis järgmine üldkoosolek sama päevakorraga on otsusutusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust.

22. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu liige või tema esindaja , kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige.

23. Igal Ühingu liikmel on üks hääl
24. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. 
25. Ühingu põhikirja  muutmiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolek.

26. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.

VI Juhatus

27. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt üks liige
28.Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
29. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

30. Juhatus võtab vastu otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
31. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

32. Juhatus :

a) korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist, liikmete arvestust , raamatupidamist ja aruandlust;

b) sõlmib, muudab ja lõpetab lepinguid töötajatega ja koostööpartneritega;

c) esindab ühingut õigustoimingutes;

d) kinnitab auliikme valimise korra ja auliikme statuudi;

e) täidab muid seadusest tulenevaid ja üldkoosoleku poolt antud ülesandeid;

33. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.

VII Järelvalve ja raamatupidamine

35. Järelvalvet juhatuse tegevuse üle teostab üldkoosolek.

36. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

37. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule .

38. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek, kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

39. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VIII Vara , selle valdamine, kasutamine ja käsutamine.

40. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ja omamine ei ole seadusega või teiste õigusaktidega keelatud.

41. Ühing kasutab ja käsutab oma vara õigustoimingute teostamisel, mis on aluseks tsiviilõiguste ja kohustuste tekkimiseks, muutmiseks, lõpetamiseks või lõppemiseks.

42. Ühingu vara sh. Rahalised vahendid moodustuvad:

a) annetustest;

b) muudest allikatest.

43. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

IX. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

44. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
45. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
46. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud ühingu vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule isikule.